Z knih A.A. Bailey


Rozdíly v podmínkách pro rozvoj duchovnosti na Západě a Východě


Západ je relativně mladý a výrazným rysem evropské a americké civilizace jsou rychlé změny. Dějiny Evropy čítají asi 3000 let, dějiny Ameriky pár století. Pravou duchovnost je snazší žít tam, kde je pro ni připravená půda, kde je vysoce magnetické prostředí a stabilizované podmínky, připravované dlouhými věky práce v mentální rovině.

To je jedním z důvodů, proč má například Indie tak dobré podmínky pro učení. Pravá duchovnost je tam stará desítky tisíc let. Čas prožitý v těchto podmínkách zanechal stopy i na tělesné konstituci tamních lidí a vybavil je těly, která nekladou odpor. Již dlouho pronikají indickým prostředím silné vibrace Velikých bytostí, které sídlí na tomto území a které jím procházejí a svou blízkostí neustále magnetizují okolní éter. Tato magnetizace působí na éterická těla místních obyvatel.

Tyto dvě skutečnosti, tedy čas a vysoká vibrace vedou k oné rytmické stabilitě, která umožňuje hlubokou duchovní práci, a nabízejí klidné pole pro mantrické a ceremoniální činnosti.

Tyto podmínky na západě nenajdeme, neboť v každé oblasti panuje neustálá změna a časté a rychlé přesouvání dějiště vyvolává rozsáhlé oblasti neklidu, které jsou v rozporu s jakoukoli prací magnetického charakteru.

Situace již překonala vrchol rozvratu, postupně se bude vše stabilizovat, a to umožní úspěšně dovršit pokusy o konkrétní okultní práci.

Další překážku lze najít v silně rozvinuté konkrétní mysli. V žádném případě však tento rozvoj není pokládán za škodlivý, všechno se děje v pravý čas svého vývoje. Jednou dospěje Východ i Západ k lepší souhře a lepšímu porozumění a jejich vzájemné působení bude prospěšné. Východ bude mít užitek z mentální stimulace, kterou umožňuje silná mentální vibrace lidí ze Západu, a Západ velmi získá z abstraktního usuzování Orientu. S lehkostí si tak oba vytvoří most mezi nižší a vyšší myslí. Oba typy se navzájem potřebují a jejich vzájemné působení povede ke konečné syntéze.

Pojednání o bílé magii - pravidlo 2

 • Často jsem přemýšlela o tom, jaké by to bylo žít v ášramu v Asii. Bylo by to pro mne lákavé oddat se jen své spiritualitě a všechno ostatní nechat být. Často jsem snila o tom, že to uskutečním, ale zatím se to nepodařilo a myslím, že to nevadí. Můj úkol asi je žit tady. A našla jsem si k tomu zajímavý text v knize Pojednání o bílé magii. Tak vlastně společně s vámi všemi spolupracuji intenzivně na rozvoji konkrétní mysli na Západě, aby jednou mohlo dojít k tomu správnému, výše popsanému procesu sjednocení, kdy naše rozvinutá konkrétní mysl Západu (logická, vědecká...) se harmonicky propojí s dlouho opečovávanou a rozvíjenou abstraktní myslí Orientu (meditativní, spojenou s Vyššími rovinami...) a bude nám všem lidem na Planetě lépe :-)

Jakou službu poskytuje lidstvo jako celek v obecném Plánu evoluce?


Toto třetí pravidlo se netýká jen lidí jako jednotlivců, ale týká lidstva jako celku, které je nazýváno "čtvrtým královstvím" a jeho činnosti v přírodě. Svou meditací, kázní a službou se rozdmýchává světelný bod v hlavě v zářící světlo, které prosvětluje tři světy: království animální (zvířecí), království rostlinné a minerální. Toto světlo se pak zrcadlí ve světle v hlavě.

Vytváří se kontakt, který umožňuje nejen vibrační synchronizaci, ale i vyzařování a projev magnetické síly, kterou pak lze rozeznávat ve třech světech bezprostředního životního prostředí člověka.

U lidí jako jednotlivců je ten proces stejný. Světlo roste a nabývá na síle a jeho působení na podlidská království je analogické působení individuální duše - jejího odrazu, na člověka ve fyzickém vtělení. Nemá však stejné účinky ve srovnání s působením lidstva jako celku. Ve vztahu k podlidským královstvím je lidstvo makrokosmem.

Působení na nižší království je v zásadě čtyřnásobné:

1. Stimulace duchovního aspektu - projevuje se jako Duše ve všech formách.

Stimulace duchovního aspektu v člověku stimuluje energii ve všech těchto formách, bude sílit a vytvářet záření, což se projeví v minerálním království.

V rostlinné říši bude tento účinek projevem vzrůstající krásy a rozmanitosti. Budou se rozvíjet nové druhy. Jedním z výsledků této aktivity bude vytváření výživných forem, které budou sloužit potřebám nižších dévů a andělů.

V animálním království tato stimulace duchovního aspektu odstraní bolest a utrpení a navrátí podmínky zahrady Eden.

Působí-li člověk jako Duše, léčí a uzdravuje, stimuluje a dodává životní sílu, přenáší duchovní síly vesmíru. Pro všechna škodlivá záření a ničivé síly bude lidské království překážkou. Zlo a jeho účinky jsou velkou měrou na lidstvu závislé, protože lidstvo funguje jako kanál pro jejich působení. Úkolem lidstva je přenášet sílu a zacházet s ní. V dobách nevědomosti je se silou zacházeno často destruktivně a se zhoubnými následky. Pokud se později jednání dostává pod vliv Duše, je síla užívána správně a moudře - výsledkem pak je dobro.


2. Přenášení světla

Lidstvo je planetárním nositelem světla a v esoterickém smyslu předává světlo poznání, moudrosti a porozumění. Tyto tři aspekty - poznání, moudrost a porozumění - přenášejí tři aspekty energie Duše do Duše ve všech formách prostřednictvím světové Duše Anima Mundi.

Z fyzického hlediska je tímto projevem nárůst světla na Planetě: máme osvětlená města, máme světlo i v obcích na venkově, svítí auta, letadla a vzletové a přistávací dráhy a také moře poseté body osvětlených lodí. Srovnejme to s dobou před 500 lety.

Tibeťan tento proces ve třetím pravidle popisuje jako výsledek narůstající světelnosti člověka, které se uskutečnilo aspektem Poznáním světla.

Jak se potom projeví, až v lidstvu převládne aspekt Moudrosti?

Až pak v Porozumění splynou tato dva aspekty dohromady, bude Duše řídit tři světy i všechna království dohromady.


3. Přenášení energie


Lidské království ovlivňuje tři podlidská království a působí na ně. Duchovní trojúhelník, který proudí shora dolů, a vzhůru stoupající hmotný trojúhelník se bod za bodem setkávají v lidstvu, pokud je lidstvo s to nalézt bod rovnováhy. Naděje pro svět leží v tom, čeho člověk dosáhne, a v jeho zduchovnění. Lidstvo jako takové je spasitelem pro svět a všichni spasitelé světa jsou jen symbolem a zárukou toho, že to tak je.


4. Splynutí evoluce dévů a andělů s lidskou evolucí


Toto tajemství bude vyřešeno, až člověk dosáhne vědomí svého vlastního Solárního anděla. Tak objeví, že i toto vědomí je jen formou života, která poslouží svému účelu a pak musí být opuštěna. Evoluce andělů neboli dévů je jednou z velkých silových linií obsažených v božském výrazu a svým formálním aspektem do této linie patří i solární andělé.

Takto slouží lidstvo, a jeho stálý pokrok směrem k cíli sloužit světu nastane s rozvojem vědomé schopnosti ke službě, s růstem vědomého porozumění roli, kterou má jednotlivec hrát při uskutečňování plánu a s tím, jak se podřizuje osobnost Duši.

Pojednání o bílé magii - pravidlo 3

 • Kdo by to byl řekl? My mluvíme o světelném smogu a pohled z druhé strany říká něco o vzrůstajícím světle v bytí lidí :-) V každém případě mne baví přemýšlet o tom, jak velkou zodpovědnost má lidstvo pro vývoj celé Planety a rozvíjení života na ní. Můžeme meditovat a svým životním stylem rozvíjet harmonii nejen uvnitř sebe a v nejbližším okolí, což bývá pravděpodobně velmi častou motivací pro hledání spirituality v životě, ale můžeme to také dělat pro dobro a štěstí všech bytostí na Planetě. To je taky krásná motivace!

Jak se správně naučit zacházet se silou, kterou jsme dostali k dispozici?


Ve světě kolem nás a ve třech podlidských královstvích nyní panují škodlivé magnetické podmínky, které jsou důsledkem špatného zacházení se silou a jsou příčinou zla.

Jak to můžeme změnit jako jednotlivci?

Je třeba vypěstovat si v sobě schopnost neškodit.

Každý den bychom měli zkoumat svoje chování, slova a myšlenky, aby se staly naprosto neškodnými.

Myšlenky o sobě samých i o druhých by měly být konstruktivní a pozitivní a tím tedy ve svých důsledcích neškodné.

Měli bychom zkoumat, jak emotivně působíme na druhé, abychom svým bližním neubližovali žádnými náladami, depresemi nebo emocionálními reakcemi.

Měli bychom myslet na to, že násilné duchovní usilování a nadšení, je-li špatně nasměrováno, může bližnímu velice snadno uškodit, takže je třeba sledovat vlastní špatné sklony, ale také to, jak uplatňujeme své dobré stránky.

Lidstvo již dosáhlo určitého pokroku ve skupinovém uskutečňování a uvědomování, dostavila se i jistá schopnost nedívat se jen na záležitosti spojené se zkušeností jednotlivce, ale zaměřit se na uskutečňování účelu pro celek. To je smyslem i cílem a také předběžným předpokladem pro veškerou práci pod vedením Hierarchie. Dříve, než lze někomu svěřit určité znalosti a dovolit mu, aby manipuloval se silami, které přenášejí subjektivní skutečnost do vnějšího projeveného bytí, je potřeba stabilizovat vědomí a určitým způsobem rozvinout poznání základní jednoty veškerého stvoření.

Proto je potřeba pěstovat schopnost neškodit a neubližovat.

V ubližování se projevují síly soustředěné na sebeprosazování, zveličování sebe sama a konání jen pro uspokojení svých potřeb

Neškození je naopak projevem člověka, který si uvědomuje, že:

 • vědomě žije jako Duše
 • jeho přirozeností je láska
 • nic nevylučuje a neodmítá
 • všechny formy jsou pro něj podobné v tom, že zakrývají a zahalují světlo a jsou jen vnějšími projevy jednoho nekonečného bytí

Neškození vnáší do života:

 • opatrnost v úsudcích
 • zdrženlivost v řeči
 • schopnost ovládat impulzivnost jednání
 • schopnost vyhnout se nekritickým projevům

Abychom neškození a neubližovaní vnesli do svého praktického života, měli bychom si udělat každodenní večerní rekapitulaci a zvažovat, zda:

 • neškodíme myšlením - to vede ke kontrole řeči
 • neškodíme emocionálními reakcemi - umožní to stát se kanálem pro aspekt lásky Duše
 • neškodíme jednáním - dá nám to duševní vyrovnanost, zdatnost v jednání a uvolnění tvůrčí vůle

Je třeba podrobit toto úsilí zkoumání, jaké účinky to má na naše vlastní já a jaké účinky to má na ty, kdo jsou s námi ve spojení a kdo jsou v našem blízkém okolí.

Pojednání o bílé magii - pravidlo 3

 • Někdy hledáme způsob, jak se ochránit před negativními energiemi, protože nás k tomu vede vlastní negativní zkušenost nebo strach. Toto je návrh Mistra DK, který diktoval text knihy autorce. Tento způsob umožňuje volné proudění energie z roviny duše do srdečního centra. To pak zůstává zářivé a otevřené a naplní naši auru světlem vysoké vibrace, které samo působí jako ochranný činitel. Tento způsob ochrany pomáhá neustále podporovat energetický tok v našem systému. Kdo si vyzkoušel žít v běžném všedním dni tak, aby neškodil, sám zjistí, že je třeba vyvinout opravdu velké a systematické úsilí a že je to dobrodružná cesta... :-)